Публікації

Біловус Г. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, ф-т культури і мистецтв, каф. бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60 с.

Біловус Г. Г. Деякі питання мови та стилю Т. Шевченка як об'єкт досліджень львівських учених / Г. Біловус // Українська філологія: досягнення і перспективи: до 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів : [б. в.], 1994. – С. 91–95.

Біловус Г. Г. До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932–1939 рр.) / Галина Біловус // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту імені Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – Т. Х. – С. 129–133.

Біловус Г. Г. До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932–1939) / Г. Біловус // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 26.

Біловус Г. Г. До типології інтертекстем повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Slowo. Tekst. Czas : materialy IX z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej. – Szczecin : [b. w.], 2008. – S. 178–183.

Біловус Г. Г. З історії вивчення фразеології художньої прози Т. Шевченка / Г. Біловус // Slavica Stetinensia. № 9. Zeszyty Naukowe. № 258. Universytet Szcecinshi. – Szczecin : [b. w.], 1999. – S. 221–230.

Біловус Г. Г. Колосовська Ольга Михайлівна / Г. Біловус // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка : у 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1 : А–К. – С. 636–637.

Біловус Г. Г. Лінгвошевченкознавчі студії: до вивчення фразеології в повістевій спадщині Кобзаря / Г. Г. Біловус // Ритми сучасної філології: до 50-річчя професора Т. А. Космеди : зб. наук. ст. / упоряд. Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАЇС, 2007. – С. 244–252.

Біловус Г. Г. Національно-культурна специфіка фразеолекту Тараса Шевченка (на матеріалі повістей письменника) / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod redakcją Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki i Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald : [b. w.], 2014. – T. 1. – S. 108–117.

Біловус Г. Г. Паремія як засіб інтертекстуальності повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Jezyk. Czlowiek. Dyskurs. – Szczecin : [b. w.], 2007. – S. 395–399.

Біловус Г. Г. Персональна бібліографія на сторінках галицьких часописів 1930-х рр. / Г. Г. Біловус // Матеріали другої наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 23 верес. 2010 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 227–233.

Біловус Г. Г. Тарас Салига : матеріали до бібліографії / Н. Рибчинська, Г. Біловус, І. Яремчук // Тарас Салига. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 239–301; 311–316. – (Серія «Слово про вченого» ; вип. 1).

Біловус Г. Г. Театрознавчий журнал «Просценіум» : бібліографічний покажчик змісту (2001–2006) / уклад. Г. Г. Біловус ; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.

Біловус Г. Г. Трансформація прагматичного значення фразеологічних інтертекстем (на підставі текстів повістей Т. Г. Шевченка) / Галина Біловус // Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Słowo. Tekst. Czas XI : materialy XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej / pod redakcją Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i HarregoWaltera. – Szczecin ; Greifswald : [b. w.], 2012. – С. 336–341.

Біловус Г. Г. Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Біловус Галина Григорівна ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

Біловус Г. Г. Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ століть) : [монографія] / Галина Біловус. – Львів ; Щецін : [б. в.], 2012. – 293 с.

Біловус Г. Г. Фразеологічні інтертекстеми Т. Шевченка у процесі вивчення української мови як іноземної (на матеріалі перекладів повістей Т. Шевченка) / Галина Біловус // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : [зб. наук. пр.]. – Львів : [б. в.], 2012. – Вип. 7. – С. 206–211.

Біловус Г. Г. Шевченкознавство в науково-публіцистичній спадщині В. Дорошенка / Г. Біловус // Слово в словаре и дискурсе : сб. науч. ст. к 50-летию Харри Вальтера. – Москва : ООО «Издательство «Элпис», 2006. – С. 698–702.

Білоусова Р. З. Науковець і невтомний педагог: [до 100–річчя від дня народж. Миколи Максимовича] / Роксана Білоусова // Львівщина в 2014 році. Знаменні і пам’ятні дати краю : календар / ЛОУНБ ; упоряд. І. Зінченко. – Львів : ЛОУНБ, 2014. – С. 28–31.

Білоусова Р. З. Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.) / Роксана Білоусова // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 322–329.

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006) : бібліографічний покажчик змісту / уклад. Н. Р. Демчук ; вступ. ст. Н. Л. Бічуї. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 48 с.

Демчук Н. Р. «Енциклопедія українознавства»: ґенеза й особливості формування структурно-типологічних пріоритетів видання / Наталія Демчук // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 29–30.

Демчук Н. Р. De te fabula narratur або Про що розкаже Ендіміон (з психології творчості Т. Шевченка) / Н. Демчук // Дзвін. – 1998. – № 5–6. – С. 144–147.

Демчук Н. Р. Варнак (повість) [Електронний ресурс] / Н. Демчук. – Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua (дата звернення: 3.02.11). – Назва з екрана.

Демчук Н. Р. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX–ХХІ ст. : матеріали до бібліографії / Н. Р. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – С. 346–356. 

Демчук Н. Р. Іменний покажчик / Н. Демчук // Козак Б. Театральні відлуння : Статті. Передмови. Штрихи до портретів. Матеріали. Рецензії. Інтерв’ю / Богдан Козак ; наук. ред. Р. Пилипук ; бібліограф, уклад. іменного покажчика Н. Демчук ; літ. ред. Н. Бічуя. – Львів : Ліга-Перс, 2010. – C. 436–448.

Демчук Н. Р. Інтер’єр [Електронний ресурс] / Н. Демчук. – Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua (дата звернення: 3.02.11). – Назва з екрана.

Демчук Н. Р. Інтер’єр у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : Каменяр, 1999. – 34 с.

Демчук Н. Р. Історія бібліотечної справи зарубіжних країн : робоча програма навчальної дисципліни / Н. Р. Демчук ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 56 с. : табл.

Демчук Н. Р. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників / Наталія Демчук, Оксана Романюк // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 289–301.

Демчук Н. Р. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. – С. 147–166.

Демчук Н. Р. Навчання дисциплін книгознавчого циклу у вищій школі: методологічні константи, наукові перспективи в контексті сучасних освітніх змін / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 25. – С. 206–217.

Демчук Н. Р. Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 329–332.

Демчук Н. Р. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Наталія Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – С. 15–20.

Демчук Н. Р. Пейзаж [Електронний ресурс] / Н. Демчук. – Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua (дата звернення: 3.02.11). – Назва з екрана.

Демчук Н. Р. Пейзаж у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка ; вид-во “Літопис”, 1999. – 46 с.

Демчук Н. Р. Портрет [Електронний ресурс] / Н. Демчук. – Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua (дата звернення: 3.02.11). – Назва з екрана.

Демчук Н. Р. Портрет у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка ; вид-во “Літопис”, 1999. – 44 с.

Демчук Н. Р. Розвиток бібліопсихологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності ХХІ ст.: інтер- і суправербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту / Наталія Демчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 29. – С. 191–201.

Демчук Н. Р. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 164–179.

Демчук Н. Р. Стельмах Михайло Панасович / Н. Демчук // Довідник з історії України : у 3 т. – Київ : Генеза, 2001. – Т. 3. – С. 829.

Демчук Н. Р. Стефаник Василь Семенович / Н. Демчук // Довідник з історії України : у 3 т. – Київ : Генеза, 2001. – Т. 3. – С. 833.

Демчук Н. Р. Титан української словесності / Наталя Демчук // Львівщина у 2009 році. Знаменні пам’ятні дати краю : календар-щорічник / упоряд.: Лідія Працьовита, Тетяна Грудень ; ЛОУНБ. – Львів : [б. в.], 2009. – С. 15–17.

Демчук Н. Р. Художній психологічний аналіз: мотивація терміна і теоретична парадигма / Н. Демчук // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – Вип. 1. – С. 189–198.

Демчук Н. Р. Художній світ прози Т. Шевченка (проблема психологічного аналізу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Наталія Романівна Демчук ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 19 с.

Іменний покажчик / уклад.: Любов Пугач, Володимир Труш, Євангеліна Чирук // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак ; бібліографія та укладання іменного покажчика Любов Пугач, Володимир Труш, Євангеліна Чирук]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 641–654.

Іменний покажчик / уклад.: Ростислав Пилипчук, Володимир Труш // Історія українського театру в Галичині : нариси, статті, матеріали / [упоряд., наук. ред. Ростислав Пилипчук ; бібліографія та укладання іменного покажчика Ростислав Пилипчук, Володимир Труш]. – Львів : Літопис, 2014. – С. 550–571.

Кафедра електронних видань Української академії друкарства : біобібліографічний покажчик / уклад.: О. В. Мельников, О. М. Василишин ; редкол.: В. М. Сеньківський, І. З. Миклушка, О. Г. Хамула. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 136 с.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : зб. тестових завдань для комплексної перевірки знань студ. / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула, О. Колосовська, Г. Біловус, Р. Білоусова, Л. Пугач, Н. Рибчинська, В. Труш, Л. Сирота, Є. Чирук, І. Цвіркун] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, ф-т культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.

Колосовська О. М. А. С. Петрушевич – колекціонер і дослідник стародрукованої книги / О. М. Колосовська // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку суспільства. – Львів : [б. в.], 1998. – Вип. 2. – С. 151–161.

Колосовська О. М. Автографи на книгах бібліотеки А. С. Петрушевича / Ольга Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. – Львів : [б. в.], 2003. – Вип. 11. – С. 39–72.

Колосовська О. М. Б. Дідицький – бібліотекар Народного Дому (1884–1901 рр.) / Ольга Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. – Львів : [б. в.], 2004. – Вип. 12. – С. 236–250.

Колосовська О. М. Библиотека Антония Петрушевича – универсальное славистическое собрание второй половины XIX – начала XX в. / О. М. Колосовская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практ. и теорет. сб. – Киев : [б. и.], 2008. – Вып. 6. – С. 379–391.

Колосовська О. М. Бібліографування стародрукованої книги в Галичині / О. М. Колосовська // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики. – Львів : [б. в.], 1996. – С. 58–64.

Колосовська О. М. Бібліотека Антона Петрушевича – джерело до вивчення міжслов’янських культурних взаємин / О. М. Колосовська // Kultura ksiazki ziem wschodniego i poludniowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i roznice. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2004. – S. 327–344.

Колосовська О. М. Бібліотека Народного Дому: з історії формування фондів / Ольга Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. – Вип. 9/10. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 114–134.

Колосовська О. М. Вивчення, дослідження і популяризація стародрукованих видань у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника / О. М. Колосовська // Історичне краєзнавство і національне виховання : матеріали наук.-практ. конф. – Львів : [б. в.], 1994. – С. 35–36.

Колосовська О. М. Видання Львівського Ставропігійського братства фондах відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України / О. М. Колосовська // З історії книги та бібліографії : зб. наук. пр. – Київ : [б. в.], 1990. – С. 28–32.

Колосовська О. М. Видання М. Сльозки у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України [Електронний ресурс] : електрон. кат. / автори-уклад.: О. Колосовська, С. Гацкова. – Львів, 2001. – Електрон. оптичн. диск (CD-R).

Колосовська О. М. Видання перших кириличних друкарень у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / О. М. Колосовська // Бібліотека – скарбниця духовності. – Київ : [б. в.], 1993. – С. 177–181.

Колосовська О. М. Видання Успенського братства у львівських збірках / О. М. Колосовська // Успенське братство та його роль в українському національно-культурному відродженні : доп. та повідомл. наук. конф., Львів, 4–5 квіт. 1996 р. – Львів : [б. в.], 1996. – С. 84–88.

Колосовська О. М. Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів, науково-бібліографічне розкриття / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 400–425.

Колосовська О. М. Галицькі бібліотеки XVIII – початку XX ст.: стан і перспективи досліджень у відділі рідкісної книги ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України / Колосовська О., Качур І. // Рукописна і стародрукована книга : зб. пр. : міжнар. наук. конф. (XII Федоровський семінар), Львів, 23–25 квіт. 2004 р. – Львів : [б. в.], 2006. – С. 84–89.

Колосовська О. М. Діяльність “Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові” (1930–1939) / Ольга Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – Т. 8. – S. 64–72.

Колосовська О. М. До питання про книгодрукування у Стрятині / О. М. Колосовська // Рогатинська земля: історія та сучасність. – Львів ; Рогатин : [б. в.], 1995. – С. 177–179.

Колосовська О. М. Доля стародруків з бібліотеки греко-католицької капітули в Перемишлі / Ольга Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : [б. в.], 1998. – Вип. 6. – С. 132–139.

Колосовська О. М. Дослідження історичних колекцій стародруків у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України: стан і перспективи / Ольга Колосовська, Ірина Качур // Krakow – Lwow: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX–XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1999. – T. 4. – С. 65–70.

Колосовська О. М. Дослідження кириличних стародруків у Львові: історіографічний огляд / Ольга Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX–XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – T. 5. – С. 59–71.

Колосовська О. М. Дослідження книжкових пам’яток в Галичині (кінець XVIII – перша половина XX ст.) / Ольга Колосовська // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 28–29 жовт. 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 196–200.

Колосовська О. М. Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець XVIII – перша половина XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.08 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Колосовська Ольга Михайлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 16 с.

Колосовська О. М. “...Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові (1930–1939) / Ольга Колосовська // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 174–180.

Колосовська О. М. Еще один экземпляр «Грамматики словенской» Лаврентия Зизания / О. М. Колосовская // Из истории академических библиотек : сб. науч. тр. – Москва : [б. и.], 1983. – С. 217–224.

Колосовська О. М. З історії формування та дослідження фондів стародрукованих і рідкісних видань Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / О. М. Колосовська // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія, проблеми, перспективи: До 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. Мечнікова : зб. ст. – Одеса : [б. в.], 2003. – С. 75– 86.

Колосовська О. М. З поля меценатсько-бібліофільських зацікавлень митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) / Ольга Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – Т. 9, сz. 1. – S. 120–124.

Колосовська О. М. І. Франко – дослідник та користувач стародрукованої книги / О. М. Колосовська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 25–27 верес. 1996 р. – Львів : [б. в.], 1998. – С. 120–123.

Колосовська О. М. Іван Пелех / Ольга Колосовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів : [б. в.], 2005. – Вип. 12. – С. 310–311.

Колосовська О. М. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / Колосовська О., Гацкова С. – Львів : [б. в.], 2000. – Вип. 3 : Видання друкарень Львова: М. Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св. Юра. – 167 с.

Колосовська О. М. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / Колосовська О., Гацкова С. – Львів : [б. в.], 2002. – Вип. 4 : Видання Львівського Ставропігійського братства 1591–1644 р. – 128 с.

Колосовська О. М. Кирилична стародрукована книга у дослідженнях галицьких учених (кінець XVIII – перша половина XX ст.) / Ольга Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2003. – Вип. 10. – С. 7–36.

Колосовська О. М. Кириличні стародруки з бібліотеки А. С. Петрушевича / О. М. Колосовська // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : [б. в.], 1995. – Вип. 47. – С. 95–98.

Колосовська О. М. Кириличні стародруки з бібліотеки Богословського наукового товариства у Львові (на матеріалах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України) / О. М. Колосовська // Історія релігій в Україні : тези повідомл. IV круглого столу, Львів, 9–10 трав. 1994 р. – Львів : [б. в.], 1994. – С.  98.

Колосовська О. М. Кириличні стародруки зі збірки Наукового товариства ім. Т. Шевченка / О. М. Колосовська // Бібліотека НТШ: книги і люди. – Львів : [б. в.], 1996. – С. 22–27.

Колосовська О. М. Кириличні стародруки у книгозбірні “Студіону” / О. М. Колосовська // Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України. – Київ : [б. в.], 1993. – С. 48–49.

Колосовська О. М. Книги з особистої бібліотеки Я. Головацького у фондах відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України / О. М. Колосовська // Тези наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Я. Ф. Головацького. – Львів : [б. в.], 1990. – С. 23–26.

Колосовська О. М. Книжкові пам’ятки у меценатсько-бібліофільських пріоритетах Митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) / Колосовська О. // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 23 верес. 2010 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 160–168.

Колосовська О. М. Колекціонування стародрукованих видань у Львові у XIX – першій половині XX ст. / О. М. Колосовська // Книга в соціокультурному просторі (Досвід книговидання XIX–XX ст. і сучасні проблеми). – Львів : [б. в.], 1995. – С. 34–36.

Колосовська О. М. Колекція кириличних стародруків з бібліотеки Народного Дому у Львові / Ольга Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2000. – Вип. 4. – С. 124–131.

Колосовська О. М. Коллекция еврейских старопечатных изданий в фондах Отдела редкой книги Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины / О. М. Колосовская // Материалы Девятой Ежегодной Междунар. Междисциплинарной конф. по иудаике : тезисы. – Москва : [б. и.], 2002. – С. 34–35.

Колосовська О. М. Личная библиотека как составная часть национального книжного наследия (на примере собрания А. С. Петрушевича) / О. М. Колосовская // Книжная культура. Особенности становления и развития : материалы Российско-Украинского науч. форума, Киев, 11 июня 2008 г. – Москва : Наука, 2008. – С. 48–51.

Колосовська О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Подільський нац. ун-т, Наук. б-ка ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.

Колосовська О. М. Маргінальні записи на кириличних стародруках – джерело до вивчення історії культури України / О. М. Колосовська // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук. пр. – Київ : [б. в.], 2001. – Вип. 3 : Джерелознавчі дисципліни. – С. 312–326.

Колосовська О. М. Міжнародна книгознавча конференція у Кракові / Ольга Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2007. – Вип. 15. – С. 488–491.

Колосовська О. М. Музей книги: з історії творення / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 627–640.

Колосовська О. М. “Нагорода за кривду” чи “сповнення обов’язку”: Бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) / Ольга Колосовська // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 193–201.

Колосовська О. М. “...Обов’язок супроти народу, науки, заведеня...”: місія бібліотекарів Народного Дому у Львові / Ольга Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2005. – Вип. 15. – С. 123–143.

Колосовська О. М. Орест Авдиковський / Ольга Колосовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів : [б. в.], 2005. – Вип. 12. – С. 5.

Колосовська О. М. Пилип Свистун (1844–1916) – громадський діяч, редактор, бібліотекар / Ольга Колосовська // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів : [б. в.], 2005. – Вип. 13. – С. 526–540.

Колосовська О. М. Портрет бібліотекаря в інтер’єрі інформаційного суспільства / О. М. Колосовська // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 12 листоп. 2009 р. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 49–53.

Колосовська О. М. Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в Науковому товаристві імені Шевченка / О. М. Колосовська // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29–30 квіт. 2009 р. – Львів : [б. в.], 2009. – С.  58–60.

Колосовська О. М. “Служити науковим силам” – кредо бібліотечної діяльності Антона Генсьорського (1890–1970) / Ольга Колосовська // Krakόw – Lwόw: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakow : [b. w.], 2009. – S. 37.

Колосовська О. М. “Служити науковим силам” – кредо бібліотечної діяльності Антона Генсьорського (1890–1970) / Ольга Колосовська // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту імені Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка], 2011. – Т. Х. – С. 450–459.

Колосовська О. М. Стародруки з бібліотеки Віктора Баворовського / Ольга Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX–XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1996. – С. 48–52.

Колосовська О. М. Стародруки Поторицької бібліотеки Дідушицьких / О. М. Колосовська // Lwow: Miasto – Spoleczenstwo – Kultura. – Krakow : [b. w.], 1996. – S. 74–76.

Колосовська О. М. Формування славістичної бібліотеки Антона Петрушевича / О. М. Колосовська // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2004. – Вип. 54. – С. 190–201.

Колосовська О. М. Юліан Яворський / Ольга Колосовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів : [б. в.], 2005. – Вип. 12. – С. 509–511.

Комаринська Л. Ю. Фандрейзинг – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова / Любов Комаринська // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 140–148.

Крохмальний Р. О. «Студена тая доля к серденьку припала»: Формула когерентності художнього образу в поетичному тексті Маркіяна Шашкевича / Роман Крохмальний // Українське літературознавство. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 75. – С. 137–153.

Крохмальний Р. О. До проблеми концепту когерентності художнього образу в українській літературі / Р. Крохмальний // Таємниця слова : зб. наук. пр. / редкол.: Тарас Салига (відп. ред.) [та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 231–245.

Крохмальний Р. О. Крізь епохи та світи: трансфігурація і трансферність як форми когерентності художнього образу / Р. Крохмальний // Українське літературознавство. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 73. – С. 28–37.

Крохмальний Р. О. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича / Роман Крохмальний // Міфологія і фольклор. – 2012. – № 2–3 (11). – С. 104–111.

Крохмальний Р. О. Пракорінь Шевченкового слова / Р. Крохмальний // Slowo. Tekst. Czas XI / pod red. M. Hordy, W. Mokijenki, T. Szutkowskiego, H. Waltera. – Szcecin ; Greifswald : [b. w.], 2012. – S. 873–878.

Крохмальний Р. О. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до проблеми когерентності художнього образу) / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 3–4. – С. 20–27.

Крохмальний Р. О. Шевченкова формула когерентності художнього образу / Роман Крохмальний // Записки наукових праць НТШ. Праці філологічної секції. – Львів : [б. в.], 2012. – Т. 263. – С. 247–274.

Крушельницька Л. І. Епістолярій Ярослава Пастернака – джерело до вивчення історії української науки / Лариса Крушельницька // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 6.

Крушельницька Л. І. Культура Ноа на землях України / Крушельницька Л. І. // НАН, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2006. – 176 с. : 36 іл.

Крушельницька Л. І. Рубали ліс… (Спогади галичанки) / Крушельницька Л. І. – Третє, доп. вид. – Львів : Астролябія, 2008. – 352 с.

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 252 с.

Миклушка І. З. Веб-сайт для поліграфічної фірми – роздуми на тему / І. З. Миклушка, О. Р. Лозовюк // Палітра друку. – 2005. – № 1. – С. 9.

Миклушка І. З. Маркетингове дослідження ринку електронних видань в Україні / Ігор Миклушка // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 30–31.

Миклушка І. З. Методи захисту вмісту WEB-сторінок / І. З. Миклушка // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. співроб. і асп. (Укр. акад. друкарства) : [тези доп. : у 2 ч.]. – Львів : [б. в.], 2007. – Ч. 1. – С. 115.

Миклушка І. З. Перспективні технології електронного видавництва / І. З. Миклушка // Міжнар. конф. «Інформ. технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті» : тези доп. – Львів : [б. в.], 2005. – С. 19–22.

Миклушка І. З. Стандарт XML як технологічна основа електронних бібліотек / І. З. Миклушка // Міжнар. конф. «Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних систем». – Київ : [б. в.], 2005. – С. 160–163.

Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистецтв / Крохмальний Роман, Гарбузюк Майя, Демчук Наталія, Медведик Юрій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 310 с.

Покажчик змісту журналу «Барикади театру» (1923–1924) / [укл. Володимир Труш] // Барикади театру : двохтижневик / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. театрознавства та акторської майстерності, Каф. бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – С. [III–VI].

Пугач Л. Ю. Діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-методичної документації / Любов Пугач // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 288–295.

Пугач Л. Ю. Книговидавничі пріоритети культурно-просвітньої діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.) / Любов Пугач // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту імені Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – Т. X. – С. 52–57.

Пугач Л. Ю. Книговидавничі пріоритети культурно-просвітньої діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.) / Любов Пугач // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 10–11.

Рибчинська Н. А. Юліан Пшибось у Львові: штрихи до життєпису поета / Наталія Рибчинська // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту імені Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – Т. X. – С. 477–482.

Рибчинська Н. А. Юліан Пшибось у Львові: штрихи до життєпису поета / Наталія Рибчинська // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 40–41.

Сирота Л. Б. Видання літературно-художніх творів українських письменниць у Галичині 1900–1914 рр. / Лілія Сирота // Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria: Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – № 32. – S. 45–68.

Сирота Л. Б. Західноукраїнське літературне об’єднання «ІНТЕБМОВСЕҐ» і Михайло Рудницький: особливості відносин та оцінок / Лілія Сирота // Львів: місто – суспільство – культура : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; за ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Львів : [б. в.], 2012. – Т. 8, ч. 2 : Культура, освіта, наука, церква. – С. 271–288.

Сирота Л. Б. Лев Василь / Ліля Сирота, Наталія Філевич // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 36–37.

Сирота Л. Б. Лепкий Богдан / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 93–95.

Сирота Л. Б. Лепкий Лев / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 95–96.

Сирота Л. Б. «Листопад»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 125.

Сирота Л. Б. Лімниченко Василь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 157.

Сирота Л. Б. Літературно-мистецький клуб / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 165–166.

Сирота Л. Б. Літературно-науковий вістник / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 166–167.

Сирота Л. Б. «Логос»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 185.

Сирота Л. Б. Лозинський Михайло / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 190–191.

Сирота Л. Б. Лопушанський Володимир / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 206.

Сирота Л. Б. Лужницький Григор / Ліля Сирота, Софія Роса-Лаврентій // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 221–222.

Сирота Л. Б. Лукіянович Денис / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 229.

Сирота Л. Б. Луцький Остап / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 241–242.

Сирота Л. Б. Мартович Лесь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 535–536.

Сирота Л. Б. Масляк Володимир Іванович / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 544–545.

Сирота Л. Б. Масляк Степан-Юрій / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 546–547.

Сирота Л. Б. Матіїв-Мельник Микола / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 559–560.

Сирота Л. Б. «Митуса»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 624–625.

Сирота Л. Б. «Митуса»: [літературно-мистецький журнал] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 625–626.

Сирота Л. Б. «Молода Муза»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького,Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 682–683.

Сирота Л. Б. Польськомовні літературні журнали 1919–1939 рр. та їх різновиди / Л. Сирота // Зборник Матице Српске за славистику / главни и одговорни уредник др Предраг Пипер ; уредништво мр М. Бошков. – Нови Сад : [б. в.], 2012. – Кн. 82. – С. 141–157.

Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.) / підготували Наталія Демчук, Іванна Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 340–344.

Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліографічний покажчик змісту (2006–2011) / уклад. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2013. – 80 с.

Тенденції розвитку сучасної видавничої справи: матеріали до бібліографії (за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.)/ підготували Наталія Демчук, Оксана Жданюк // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 345–350.

Труш В. В. Демчук Наталія Романівна / В. Труш // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка : у 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1 : А–К. – С. 431–432.

Труш В. В. Книгознавчі контакти І. Свєнціцького: за автографами приватної бібліотеки / Володимир Труш // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту імені Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – Т. X. – С. 444–449.

Труш В. В. Книгознавчі контакти І. Свєнціцького: за автографами приватної бібліотеки / Володимир Труш // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 36–37.

Труш В. В. Купчинська Лариса Олегівна / В. Труш // Енциклопедія. Львівський національний університет імені Івана Франка : у 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1 : А–К. – С. 693.

Хамула О. Г. Використання золотого перетину в побудові літер / О. Г. Хамула // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ : ІПМвЕ ім. Г. Є. Пухова НАНУ, 2014. – Вип. 72. – С. 131–139.

Хамула О. Г. Відмінності електронної комерції від традиційної / О. Г. Хамула, Н. Міценко, О. О. Хамула // Наукові записки Української академії друкарства : наук.-техн. зб. ст. – Львів : УАД, 2011. – № 2 (35). – С. 73–91.

Хамула О. Г. Дослідження передових тенденцій в компонуванні електронних видань / О. Г. Хамула, М. Яців, О. О. Хамула // Квалілогія книги : зб. наук. пр. – Львів : УАД, 2010. – № 2 (18). – С. 13–21.

Хамула О. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи комп’ютерних технологій” для студентів 4 курсу спеціальності 6.030200 “Видавнича справа і редагування”. Ч. 2. Основи роботи з програмами векторної графіки / О. Хамула, Л. Дмитрів. – Львів : УАД, 2010. – 32 с.

Хамула О. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи  комп’ютерних технологій” для студентів 4 курсу спеціальності 6.030200 “Видавнича справа і редагування”. Ч. 3. Робота у програмах верстки / О. Хамула, Л. Дмитрів. – Львів : УАД, 2010. – 40 с.

Хамула О. Г. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи видавничої справи” для бакалаврату напряму „Видавничо-поліграфічна справа” / О. Хамула, С. Дідусь. – Львів : УАД, 2010. – 44 с.

Хамула О. Г. Мистецтво графіки українського шрифту / Орест Хамула // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 47.

Хамула О. Г. Опис проблем програми Adobe Flash та способи їх вирішення при використанні кириличних шрифтів в електронних виданнях / О. Хамула, І. Корень // Комп’ютерні технології друкарства : наук.-техн. зб. ст. – Львів : УАД, 2010. – № 24. – С. 255–263.

Хамула О. Г. Організаційно-економічний механізм управління реалізацією поліграфічної продукції в Інтернет-мережі / О. Г. Хамула, Н. Міценко, О. О. Хамула // Наукові записки Української академії друкарства : наук.-техн. зб. ст. – Львів : УАД, 2011. – № 3 (36). – С. 87–93.

Хамула О. Г. Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв впливу на якість сприйняття інформації в електронних виданнях / О. Г. Хамула // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ : ІПМвЕ ім. Г. Є. Пухова НАНУ, 2014. – Вип. 71. – С. 110–118.

Чирук Є. Г. Бібліотека Михайла Павлика: бібліографічна реконструкція за обліковою документацією / Євангеліна Чирук // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : [доп. та повідомл.] Міжнар. наук. конф., Львів, 25–27 верес. 2013 р. / М-во культури України, Нац. музей у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 490–494.

Чирук Є. Г. З поля бібліографічних студій М. Павлика / Євангеліна Чирук // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка ; Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту імені Комісії нац. освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – Т. X. – С. 425–429.

Чирук Є. Г. З поля бібліографічних студій М. Павлика / Євангеліна Чирук // Krakόw – Lwόw: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa, Lwόw, 20–22 października 2009 r. : streszczenia referatόw. – Krakόw : [b. w.], 2009. – S. 21–22.

Чирук Є. Г. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика / Євангеліна Чирук // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 274–279.

 

Kolosovska O. The introduction of the literature from the collections of special preservation into the scientific circulation / Olha Kolosovska // Staatsbibiliotek Preussischer Kulturbesitz Veroffentlichungen der Osteuropa – Abteilung. – Berlin : [o. v.], 1991. – Band 15. – S. 116–119.

Kolosowska O. Biblioteka “Narodnego Domu” we Lwowie: tworzenie zespolow i organizacja dzialalnosci / Olha Kolosowska // Krakow – Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX і XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – T. 6, сz. 1. – S. 180–189.

Kolosowska O. Opracowanie naukowe i badania zbiorow starodrukow Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka / Olha Kolosowska // Libri separati : inspiracje do badan nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Bialorusi, Ukrainy i Litwy / pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego i W. Waleckiego. – Krakow : Collegium Columbinum, 2010. – S. 31–40.

Krochmal‘nyj R. Sakrales Streben nach Ruhm und Freiheit: Die Formel der lebendigen Kohärenz in der Poesie Taras Ševčenkos / Roman Krochmal‘nyj // ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012 / herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München ; Berlin : Verlag Otto Sagner, 2013. – S. 646–661.

Krochmal’nyj R. Entmythologisi erungder „Zarenmetapher“ inden poetischen Texten Taras Ševčenkos / Roman Krochmal‘nyj // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 / herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München ; Berlin : Verlag Otto Sagner, 2014. – S. 376–388.

Krochmalnyj R. Лімінальна зона як ознака когерентності у поетичному тексті Тараса Шевченка / Roman Krochmalnyj // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod redakcją Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki i Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald : [b. w.], 2014. – T. 1. – S. 150–157.

Krokhmalnyi R. Metamorphose of the Coherent Myth-Spacein Taras Shevchenko Poetry / RKrokhmalnyi // Spheres of culture : journal оf Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : [b. w.], 2012. – S. 124–131.

Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod redakcją Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Harrego Waltera ; оpracowanie bibliograficzne Halynу Biłowus. – Szczecin ; Greifswald : [b. w.], 2014. – T. 1–2.