Система практик за спеціальностями 6.020102, 7.02010201, 8.02010201"Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія"

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії забезпечує проведення архівно-музейної, навчально-бібліотечної, виробничої бібліотечної, переддипломної практик, зокрема розроблено програми практик. Обов’язковими для кожного студента, який перебуває на практиці, є щоденник практики, звіт, який відображає зміст виконаної практичної роботи.

Архівно-музейна

Архівно-музейну практику проходять студенти І курсу. Базами проведення практики є Музей мистецтва давньої української книги, Національний музей у Львові, Державний обласний архів Львівської області.

Навчально-бібліотечна

Навчально-бібліотечну практику проходять студенти ІІ курсу. Базою проведення практики є Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України. Під час практики студенти вивчають історію, структуру, завдання і форми роботи відповідної наукової організації та її підрозділів, безпосередньо опановують способи проведення наукової роботи, форми опрацювання матеріалу та викладу результатів досліджень, знайомляться з бібліотечними технологіями.

Виробнича бібліотечна практика

Студенти III курсу проходять у липні на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України. Виробнича практика передбачає закріплення на практиці теоретичних знань із бібліотечної справи, безпосередню участь студентів у процесах і операціях.

Переддипломна практика

Переддипломна практика студентів проходить на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України у весняному семестрі (лютий-березень). Вони ознайомлюються із науковими виданнями, їхнім змістом, особливостями добору та оформлення публікацій, а також з науковими монографіями співробітників. Студенти беруть участь в наукових засіданнях та обговореннях, засвоюючи форми усного професійного спілкування та поглиблюючи знання відповідних бібліотекознавчих та бібліографознавчих проблем.